Aktualności

Kolejne posiedzenie grupy GENVAL w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE

W dniu 31 października 2011 roku w Brukseli odbyło się trzecie posiedzenie Grupy Roboczej Rady UE ds. Ogólnych w tym Oceny (GENVAL) pod przewodnictwem przedstawicieli polskiej Policji.

  • Polska prezydencja w trakcie posiedzenia grupy roboczej GENVAL
    Polska prezydencja w trakcie posiedzenia grupy roboczej GENVAL

Podczas spotkania prowadzono prace w następujących obszarach:

• Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji policyjnej w zakresie zwalczania fałszerstw pieniędzy w tym euro we współpracy z EUROPOLEM oraz krajami Europy Wschodniej

Przyjęto projekt konkluzji Rady UE pt. ”Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w zakresie zwalczania fałszerstw pieniędzy, w szczególności euro. Wszystkie państwa członkowskie poparły inicjatywę prezydencji, w tym także Komisja Europejska, która z zadowoleniem przyjęła wypracowany dokument. Szczególnie ważnym aspektem jest utworzenie platformy wymiany informacji policyjnych w zakresie fałszerstw pieniedzy w rejonie Północno – Wschodniej Europy, która ma przyjąć formę konferencji pod nazwą „Euro North – East, Meeting of European Counterfeiting Experts” (Euro Północny – Wschód, Spotkanie Europejskich Ekspertów ds. Fałszerstw). Jest to kontynuacja projektu realizowanego przez niemiecki Federalny Urząd Kryminalny w latach 2005 – 2007. Planowane działania mają być inicjatywą wieloletnią, w której uczestniczyć będą przedstawiciele państw regionu Europy Północno – Wschodniej. Założeniem inicjatywy jest stałe uczestnictwo policyjnych ekspertów ds. zwalczania fałszerstw pieniędzy oraz służb celnych Północno-Wschodniej Europy, w tym państw trzecich.

• Zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej w cyberprzestrzeni - współdziałanie służb i instytucji w krajach członkowskich UE oraz wybranych krajach programu „Partnerstwa Wschodniego”.

W trakcie posiedzenie poddano dyskusji projekt Konkluzji Rady UE przedstawiony przez prezydencję, dotyczący zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej w Internecie. Wszystkie państwa członkowskie UE zgłosiły swoje poparcie dla inicjatywy zaproponowanej w tym obszarze.

• Rozpoznawanie i zwalczanie handlu ludźmi

Prezydencja przedstawiła prezentację dotyczącą wyników konferencji pod patronatem prezydencji, zorganizowanej w Warszawie w dniu 18 października 2011 r. przez Frontex z okazji obchodów Piątego Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi. Celem konferencji było wzmocnienie efektywności i współpracy agencji UE w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Piąty Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi odbył się pod hasłem „Razem przeciwko handlowi ludźmi”. Przedsięwzięcie zgromadziło zarówno decydentów szczebla politycznego, funkcjonariuszy organów ścigania oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i agencji UE w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, którzy dyskutowali nad kwestiami dotyczącymi walki z handlem ludźmi (THB). Nacisk tegorocznego spotkania został położony na współpracę pomiędzy poszczególnymi agencjami UE i praktycznymi działaniami  w celu zapewnienia efektywności w zwalczaniu tego zjawiska. W dyskusji na temat handlu ludźmi, moderowanej przez koordynatora UE ds. handlu ludźmi – Myrię Vassiliadou, wzięli udział szefowie siedmiu agencji: Europejskiego Kolegium Policyjnego CEPOL, Europejskiego Urzędu Wsparcia w Dziedzinie Azylu EASO, Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet EIGE, EUROJUST, EUROPOL, Agencji Praw Podstawowych FRA i Frontem-u, którzy na zakończenie debaty podpisali wspólne oświadczenie w zakresie współpracy w kontekście zwalczania i zapobiegania handlu ludźmi (Joint Statement).

• Zwalczanie i przeciwdziałanie korupcji

Prezydencja poinformowała o wynikach przeprowadzonej na poziomie UE koordynacji i debaty w ramach prac grupy GENVAL dotyczących wspólnego stanowiska państw członkowskich UE na Konferencję UNCAC (UN Convention against Corruption ), która odbyła się w Marakeszu w dniach 24-28 października 2011 r. Wspólne stanowisko było wypracowywane równolegle podczas prac ekspertów UE przy ONZ, jak też forum eksperckie GENVAL. Głównym tematem obrad był udział obserwatorów spośród Organizacji Pozarządowych (NGO’s) w mechanizmie implementacji i ewaluacji UNCAC. Dwa lata temu państwa - strony zadecydowały o ustanowieniu takiego mechanizmu w ramach wspomnianej Konwencji. Sukcesem mechanizmu koordynacyjnego UE było nie tylko wypracowanie wspólnego stanowiska, ale także uzyskanie szerokiego poparcia państw Ameryki Środkowej i Południowej oraz państw afrykańskich, w tym Egiptu.

• Runda ocen wzajemnych państw członkowskich UE

V runda ocen wzajemnych państw członkowskich UE dot. prowadzenia śledztw finansowych powoli dobiega końca. Dlatego też na posiedzeniu w wyniku debaty i wzajemnych konsultacji oraz na podstawie pisemnych uwag grupa GENVAL przyjęła kwestionariusz dotyczący kolejnej już VI rundy ocen wzajemnych. Będzie ona dotyczyła zgodnie z decyzją przyjętą przez państwa członkowskie oceny wdrożenia Decyzji o EUROJUST oraz praktycznego funkcjonowania Europejskiej Sieci Sądowniczej. W trakcie debaty przyjęto również porządek ewaluacji poszczególnych państw członkowskich UE.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 07.11.2011

Tagi